Algemene Voorwaarden

Toepasselijkheid
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Moezziez en op alle met Moezziez aangegane overeenkomsten.
1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.
1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
1.4 Onder “koper” wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Moezziez in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
1.5 Moezziez behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
1.6 Door het gebruik van de internetsite www.moezziez.nl en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper deze Algemene Voorwaarden en de ruil en retour voorwaarden die worden gesteld bij de produkten van Gardengirl.
1.7 Moezziez is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met koper.
2 Aanbiedingen en Totstandkoming Overeenkomsten
2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële kopers tot het doen van een aanbod. Moezziez is op geen enkele wijze hieraan gebonden.
2.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Bij aanbiedingen via de internetsite wordt dit kenbaar gemaakt doordat het dan niet meer mogelijk is het product te bestellen via de bestel-button of een mededeling over de levertijd en leveringscondities, dat wordt vermeld bij het product.
2.3 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
2.4 Een aanbod van de potentiële koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:
Indien: De potentiële koper precies heeft aangegeven welk product en/of dienst hij wil ontvangen;
Indien: Een offerte door de koper is getekend en door Moezziez is ontvangen ingeval door Moezziez een op naam gestelde offerte is uitgebracht;
Indien: De potentiële koper de gegevens heeft ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data (winkelwagen) aan Moezziez via elektronische weg is verzonden en door Moezziez is ontvangen.
2.5 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per email is verzonden naar het door koper opgegeven e-mailadres.
2.6 koper en Moezziez komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Moezziez zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden als een vermoeden van bewijs.
2.7 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Moezziez is niet aansprakelijk voor kennelijke verschrijvingen.
3 Prijzen
3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief btw.
3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.
3.3 De koper is de prijs verschuldigd die Moezziez in haar bevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Moezziez worden gecorrigeerd.
3.4 Administratiekosten zijn inbegrepen in de prijs. Verzendkosten niet.
4 Betaling
4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manier worden betaald:
• Ideal
4.2 Moezziez kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.
4.3 Van achteraf betaal methoden kan alleen gebruik worden gemaakt als de goederen via de webwinkel worden besteld en later worden afgehaald. Bij aflevering dient betaling te geschieden.
4.4 In het geval door Moezziez een betalingstermijn is afgesproken, geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder als dan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
4.5 Bij niet of niet-tijdige betaling door koper is de dag waarop betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande een rente verschuldigd van 3 % per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.
4.6 Ten laste van de koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten, van welke aard dan ook, die Moezziez als gevolg van de niet nakoming door koper van diens (betalings) verplichtingen heeft moeten maken.
4.7 In geval van niet-tijdige betaling is Moezziez bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.
5 Levering en Levertijd
5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Moezziez ernaar om bestellingen binnen 10 werkdagen te verzenden. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Moezziez kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.
5.2 Leveringen vinden plaats op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres, tenzij een ander aflever adres tijdig door de koper schriftelijk aan Moezziez wordt kenbaar gemaakt.
5.3 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de koper.
6 Retourrecht
6.1 De koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Indien bij aflevering de verpakking zodanig is beschadigd dat het aannemelijk is dat de inhoud beschadigingen heeft opgelopen, wordt u geadviseerd het pakket bij bezorging niet te accepteren.
6.2 Bij ruiling van het artikel dient u de volgende regels en procedures in acht te nemen;
• Ruiling of terugzending binnen vijf (5) werkdagen na aflevering.
• Ruiling is niet mogelijk bij speciaal voor u vervaardigde en/of bestelde artikelen. Bij deze artikelen is ruiling uitsluitend toegestaan bij fabrieksfouten en ondeugdelijkheid.
• U dient vooraf Moezziez schriftelijk op de hoogte te brengen van uw reden voor omruiling of retourzending.
• Het artikel dient in de originele (hele) verpakking te worden verpakt.
• Het artikel dient u deugdelijk verpakt, voldoende gefrankeerd en met volledige adressering te versturen aan: Moezziez, Herenweg 21, 2105MB Heemstede. (Na schriftelijk contact en bevestiging van Moezziez) Verzendkosten worden in geen geval restitueert.
• Onvoldoende of ongefrankeerde stukken worden niet geaccepteerd.
6.3 Overeenkomsten met consument-kopers, die via de internetsite tot stand zijn gekomen of op een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consument-koper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingrecht uit te oefenen, binnen vijf (5) werkdagen na aflevering van het product in kwestie.
6.4 Indien de consument-koper van het herroepingrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Moezziez zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen van het door de consument-koper.
7 Eigendomsvoorbehoud
7.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de koper over, nadat koper al hetgeen koper ter zake van enige overeenkomst met Moezziez is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
7.2 De koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.
8 Garantie en Aansprakelijkheid
8.1 Voor door Moezziez geleverde producten geldt uitsluitend de garantie dat het produkt heel en onbeschadigd is.
8.2 De aansprakelijkheid van Moezziez is, onverminderd het bepaalde in artikel 8.1, beperkt tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van de factuurwaarde van het product.
8.3 Moezziez is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
8.4 In het geval de koper via Moezziez een overeenkomst heeft gesloten voor een garantietermijn, dan gelden ten aanzien van deze garantie uitsluitend de voorwaarden die op die overeenkomst van toepassing zijn verklaard.
8.5 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
• Indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Moezziez of de fabrikant zijn verricht;
• Indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
• Indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
• Indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
8.6 De koper is gehouden Moezziez te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Moezziez mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de koper dienen te komen.
8.7 Het is mogelijk dat Moezziez op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn uitsluitend informatief. Moezziez is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.
9 Overmacht
9.1 In geval van overmacht is Moezziez niet gehouden haar verplichtingen jegens de koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energie storingen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.
10 Intellectuele Eigendom
10.1 De koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Moezziez, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
10.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellen rechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken en topografie van halfgeleider producten, of andere voortbrengselen, alsmede -al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciéle knowhow, methoden en concepten.
10.3 Het is de koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Moezziez, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
11 Persoonsgegevens
11.1 Moezziez zal de gegevens van de koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een Privacy Statement.
11.2 Moezziez neemt daarbij de van toepassing zijnde privacy regel- en wetgeving in acht.
12 Toepasselijk Recht en Bevoegde Rechter
12.1 Op alle aanbiedingen, verplichtingen, bestellingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van Moezziez of overeenkomsten gesloten met Moezziez worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van de zetel van Moezziez, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.
13 Diversen
13.1 Moezziez is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam onder nummer 54133203. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 023-8885013 en via info@moezziez.nl
13.2 Moezziez streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails op werkdagen binnen 48 uur te beantwoorden.
13.3 Alle gebruikers van de website www.moezziez.nl worden geacht kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de hierboven genoemde voorwaarden. Door het plaatsen van een bestelling, gaat men automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden.

Moezziez©
All rights reserved